Etkö ole vielä jäsenemme? Rekisteröidy tästä.
Salin käyttöaste juuri nyt:

KÄYTTÖEHDOT

 

Lue käyttöehdot huolellisesti.

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA PALVELUN KUVAUS

1.1 Liikuntakeskus HyväFiiliksen (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

1.2 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

1.3 Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet loppukäyttäjät (jäljempänä ”Käyttäjä”) voivat suorittaa seuraavat tai osan seuraavista toiminnoista verkkopalvelun kautta: ilmoittautua ryhmäliikuntatunneille, perua ilmoittautumisen ryhmäliikuntatunneille, päivittää kuntosalijäsenyytensä verkkopalvelun kautta, jonottaa paikka täynnä olevalle tunnille, päivittää omia tietojaan. Palvelu voi tarjota myös Käyttäjälle kulunvalvonta ratkaisun jossa Käyttäjä saa kulkuoikeuden Palveluntarjojan tiloihin. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan täysimääräisesti Palveluntarjoajan ohjeistuksia ja kehoituksia, lisäksi Palvelutarjoajalla on oikeus tehdä videotallenteita ulko-ovien yhteydessä ja/tai maksupisteellä varmistaakseen jotta vilppiä ei esiinny.

1.4 Palvelun käyttö on pääosin maksutonta, mutta Palveluntarjoan voi kuitenkin halutessaan periä maksun haluamistaan tuotteista (jäljempänä ”Maksullinen palvelu”) kuten esimerkiksi RFID tagi. Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen.

1.5 Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.

2.2 Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.4 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla 13 vuotta täyttänyt.

2.5 Käyttäjät rekisteröidään Liikuntakeskus HyväFiilis Oy:n asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste on saatavilla Palvelun internet-sivulla. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Palvelusta tiedottamiseen sekä Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

3. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

3.1 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu. Sama koskee myös mahdollisia kolmansien osapuolien (kuten esimerkiksi Facebook) käyttäjätunnuksia ja salasanoja ellei toisin ole määritelty.

3.2 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.3 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

3.4 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.5 Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty tunti-ilmoittautuminen on aina sitova, ellei sitä peruta määräaikaan mennessä. Palveluntarjoajalla on oikeus evätä palvelun käyttö mikäli Käyttäjä rikkoo annettuja ohjeituksia.

4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU

4.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

4.3 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4 Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

4.5 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

5. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

5.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

6.1 Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse, kirjeitse tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla perustelematta irtisanomista.

6.4 Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

7.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

8. EVÄSTEET

8.1 Käyttäjän päätelaitteelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

8.2 Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.

9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

9.1 Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Kemi-Tornion käräjäoikeudessa.

Etkö ole vielä jäsenemme? Rekisteröidy tästä.